Szkoła
Siłownia 1
Siłownia 2
Siłownia 3
Hala 4
Hala 5
Hala 6
Hala 7

Klasa czwarta: matematyczno – językowa.

Informujemy, że od 1 września 2018r. otwieramy w naszej szkole klasę czwartą
z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego i matematyki.

Uczniowie będą mieli 5 godzin lekcyjnych matematyki
oraz 5 godzin lekcyjnych języka angielskiego tygodniowo.

Program zajęć z informatyki będzie poszerzony
o algorytmikę i podstawy programowania komputerowego.

Oferta skierowana jest do uczniów o uzdolnieniach i zainteresowaniach matematycznych, informatycznych i technicznych, pragnących jednocześnie doskonalić znajomość języka angielskiego na wysokim poziomie.

Uczniowie będą poszerzać i pogłębiać wiedzę i umiejętności poprzez:

 • doskonalenie umiejętności komunikatywnego posługiwania się językiem angielskim,
 • poznanie różnorodności kultur krajów anglojęzycznych,
 • rozbudzanie zainteresowania matematyką, informatyką i naukami ścisłymi,
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, algorytmiki, dedukcji i wnioskowania,
 • wzmocnienie kompetencji matematycznych, informatycznych i językowych
 • rozwiązywanie dodatkowych zadań z matematyki, języka angielskiego i informatyki
  o podwyższonym stopniu trudności na lekcji i w domu
 • przygotowanie do konkursów matematycznych, językowych i informatycznych
 • przygotowanie do rozwijania kompetencji informatycznych związanych z programowaniem komputerowym, robotyką, tworzeniem stron internetowych, pracą w sieciach komputerowych
  i wykorzystaniem zasobów Internetu.
 • zapobieganie uzależnieniom od Internetu i komputera.

Rekrutacja do klasy matematyczno – językowej będzie poprzedzona testem kwalifikacyjnym z języka angielskiego i matematyki.

„Dobry Start” dla ucznia

„Dobry Start” dla ucznia

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Aby otrzymać wsparcie, należy do 30 listopada złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej właściwe dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko.

Wniosek będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Więcej informacji na temat programu jest na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

II Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej

Rejestracja uczniów do szkół ponadgimnazjalnych.

Rejestracja uczniów w systemie elektronicznej rekrutacji

do szkół ponadgimnazjalnych trwa do poniedziałku, 18 czerwca 2018r.

Do tego dnia kandydaci muszą założyć konta i złożyć wydrukowany i podpisany wniosek
w szkole pierwszego wyboru
– jeśli tego nie zrobią to ich kandydatura zostanie automatycznie odrzucona i stracą szansę nauki w wybranej szkole.
Do rejestracji konieczne jest założenie konta na stronie slaskie.edu.com.pl przy użyciu przez opcji ZGŁOŚ KANDYDATURE.

Przy zakładaniu konta koniecznie zapisz swój LOGIN (nadany przez system)
oraz swoje hasło, które ustalasz samodzielnie.

Kandydaci wybierający szkoły: sportowe, ponadgimnazjalne mistrzostwa sportowego, ponadgimnazjalne z oddziałami sportowymi, oddziałami mistrzostwa sportowego, oraz szkoły ponadgimnazjalne dwujęzyczne, z oddziałami dwujęzycznymi i oddziałami międzynarodowymi składają wydrukowane i podpisane wnioski do 4 czerwca 2018. Od 5 do 15 czerwca szkoły sportowe i językowe przeprowadzają próby sprawności fizycznej lub testy kompetencji językowych.

Od 22 czerwca do 26 czerwca 2018r kandydat musi dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru kopię świadectwa i kopię wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz dokumenty wymagane przez szkołę, w tym dokumenty potwierdzające osiągnięcia wpisane na świadectwie. Przed dostarczeniem kopii świadectwa i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego uczeń musi wprowadzić oceny ze świadectwa i wyniki z egzaminu do systemu rekrutacyjnego, logując się na swoje konto i uzupełniając zakładkę OSIĄGNIĘCIA

6 lipca 2018r dyrektorzy szkół publikują listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Od 6 do 12 lipca 2018r uczniowie muszą potwierdzić chęć uczęszczania do szkoły do której zostali zakwalifikowani przez dowiezienie do tej szkoły oryginału świadectwa, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych dokumentów wymaganych przez szkołę.
W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe uczeń musi dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Skierowanie na badanie wydaje od 6 lipca szkoła prowadząca kształcenie zawodowe do której aplikuje kandydat.

13 lipca dyrektorzy szkół publikują listy kandydatów przyjętych do szkoły na poszczególne kierunki.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie slaskie.edu.com.pl, na stronach internetowych szkół ponadgimnazjalnych oraz w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru – telefonicznie lub przy składaniu wniosku.

Uwaga:

 1. Wydrukowany i podpisany przez kandydata i jego rodziców / opiekunów prawnych wniosek składamy tylko w jednym egzemplarzu do jednej szkoły – szkoły pierwszego wyboru.
 2. Po wydrukowaniu, podpisaniu i złożeniu wniosku nie można zmieniać w systemie rekrutacyjnym kolejności wyboru kierunków kształcenia w szkołach ani żadnych innych danych – może to spowodować nieważność wniosku.
 3. Uczeń jest zobowiązany samodzielnie wprowadzić swoje oceny ze świadectwa oraz wyniki z egzaminu gimnazjalnego do systemu przed dostarczeniem kopii świadectwa i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru.

 

Powiatowy Turniej FIFA18 pod patronatem Starosty Powiatu Żywieckiego